Welcome to Wiki Webstránka

Databáza vedomostí

Finančný trh a Winners Group

Finančný trh predstavuje miesto, kde sa stretáva tak, ako na každom inom trhu, ponuka a dopyt, v tomto prípade ponuka a dopyt po finančných službách. Finančný trh je dôležitou súčasťou každej národnej ekonomiky, ktorá pomáha udržiavať v krajine rovnováhu. Tento trh patrí do terciárneho sektoru, inak nazývaného aj sektor služieb, ktorý v posledných rokoch zaznamenáva značný rozmach. Na finančnom trhu vystupujú nasledovné subjekty:

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt financieDopyt – na strane dopytu stoja tí, ktorí majú záujem o určitý finančný produkt. Patria sem fyzické, ale aj právnické osoby, ktoré finančné produkty využívajú z viacerých dôvodov. Ako príklad možno uviesť potrebu dočasne získať voľne finančné prostriedky a preklenúť tak rozdiel medzi aktívami a pasívami alebo poistenie hnuteľného či nehnuteľného majetku.

Ponuka – na strane ponuky stoja tí, ktorí finančné produkty svojim klientom ponúkajú. Môže sa jednať o špecializované inštitúcie (napríklad banky, poisťovne) alebo o inštitúcie, ktoré sa zameriavajú na poskytnutie komplexných finančných produktov (napríklad ak banky ponúkajú aj poistenie).

Ostatní účastníci finančného trhu – do tejto skupiny možno zaradiť finančných poradcov a sprostredkovateľov. Tieto subjekty predstavujú špecialistov na sprostredkovanie finančných produktov. V ich ponuke nenájdeme konkrétne finančné produkty, ich hlavná činnosť spočíva len v sprostredkovaní alebo finančnom poradenstve. Do tejto skupiny patrí aj spoločnosť Winners Group. V zamestnaneckej štruktúre spoločnosti winners group nájdeme aj finančných poradcov, aj sprostredkovateľov.

Finančný trh spĺňa viaceré významné funkcie. Medzi jeho najzákladnejšie patria napríklad:

         akumulačná funkcia: na finančnom trhu sa akumulujú všetky prebytočné finančné zdroje,

      alokačná funkcia: vďaka finančnému trhu sa finančné prostriedky alokujú tam, kde sú momentálne potrebné,

         platobná funkcia: finančný trh zabezpečuje realizáciu platieb za tovary alebo služby,

     cenotvorná funkcia: vďaka prítomnosti finančnej ponuky a dopytu po finančných nástrojoch je vďaka finančnému trhu zabezpečená objektívna tvorba cien,

         selekčná funkcia: finančný trh pomáha prežiť tým podnikom, ktoré sú konkurencieschopné a odstraňuje z trhu tie, ktoré sú neperspektívne,

Finančný trh je možné rozdeliť z viacerých hľadísk. Najdôležitejšími faktormi, ktoré členia finančný trh na viaceré časti, je časové hľadisko a hľadisko použitia finančných prostriedkov. Finančný trh sa delí na nasledovné časti:

         peňažný trh – na túto časť trhu vstupujú tí, ktorí nemajú dostatok voľných finančných prostriedkov a potrebujú ich momentálne získať,

       kapitálový trh – je zameraný na financovanie investícii dlhodobého charakteru od podnikateľských subjektov, domácností a vlád,

             úverový trh – zameriava sa na poskytovanie úverov jednotlivými bankami,

         poistný trh – predstavuje trh poistenia a zaistenia. Stretáva sa tu ponuka a dopyt po poistnej ochrane, ktorej cenou je poistné. Má dve základné črty – návratnosť finančných prostriedkov a neekvivalentnosť.

 

Pečiatky a ich vývoj

Pečiatky predstavujú predmety, ktoré momentálne nájdeme takmer v každej firme či úradnej inštitúcii. Hlavná podstata peciatky spočíva v tom, že zanecháva na papieri alebo inom materiáli farebné odtlačky. Pečiatky prešli dlhodobým vývojom. Aj keď nie je presne stanovené obdobie, kedy sa po prvýkrát objavili, stopy po ich existencii sa našli už v období starovekého Egypta či antického Grécka. V tomto období sa vyrábali prevažne z kameňa alebo z kostí uhynutých zvierat. Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt peciatkyS rozvojom pečiatok sa spája jedna krajina – Francúzsko, v ktorom sa začali používať pečiatky také, ako ich poznáme v súčasnosti. V tomto období vystupovali vo forme rozličných šperkov či prsteňov, ktoré sa odtláčali do roztopeného vosku a na dokumentoch zanechávali významné stopy. Boli veľmi hodnotné a špecifické, nakoľko sa väčšinou spájali s určitou rodinou alebo dynastiou, ktorej slúžili ako hlavný identifikátor. Hodnotné boli nielen vďaka presnej identifikácii subjektu, ale aj vďaka materiálu, z ktorého sa v tom období zhotovovali. Týmto materiálom bol kov, ktorý bol neskôr nahradený drevom. Prvá kovová pečiatka bola zhotovená približne v roku 1860. V súčasnosti sa pečiatky vyrábajú prevažne z dubového alebo bukového dreva, populárne sú tiež pečiatky vyrobené z plastových materiálov. Ak sa má pečiatka vyrobená z dreva vyznačovať trvácnosťou, musí byť vyrobená z naozaj kvalitného dreva. Na to, aby drevené pečiatky mohli fungovať v praxi, potrebujú disponovať aj podušku s atramentom. Dnes sa takýto druh pečiatok ešte stále používa, ich podiel na trhu však z roka na rok klesá. Postupne sú drevené pečiatky nahrádzané plastovými pečiatkami, ktoré fungujú na princípe samoodtláčania. Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt peciatkyTento typ pečiatky je v porovnaní s drevenou pečiatkou praktickejší. Hlavný princíp výroby takejto pečiatky spočíva v tom, že do štocka pečiatky sú pomocou laserového lúču a gravírovania vyryté údaje, ktoré zákazník požaduje na pečiatke mať. Pri výrobe pečiatky je samotná pečiatka v kontakte s počítačom, pomocou ktorého je zadávaný text, ktorý je následne graficky upravený a vyrezaný do gumovej časti pečiatky, ktorá slúži na orážanie.  V súčasnosom svete, kladúcom vo zvýšenej miere dôraz na ekologickosť, sa už vyrábajú aj také pečiatky, ktoré sú zhotovené z ekologických materiálov. Súčasný trh s pečiatkami ponúka viaceré tvary pečiatok. Veľmi populárne sú najmä pečiatky v obdĺžnikovom a štvorcovom tvare. Netradičnými sú pečiatky v tvare trojuholníka, avšak v súčasnosti je možné vyrobiť už takmer čokoľvek a na trhu nájdeme aj takéto typy pečiatok. Nezáleží na tom, z akého materiálu či v akom tvare sú pečiatky vyrobené. Dôležité je, aby boli najmä kvalitné a vydržali až niekoľko tisíc orazení.

 

Subjekty na finančnom trhu

Súvisiaci obrázokFinančné služby v rámci ekonomiky a jej jednotlivých sektorov možno zaradiť do sektoru služieb (inak nazývaný aj terciárny sektor). Z hľadiska dlhodobého vývoja národných hospodárstiev a súčasným trendom, ktoré vo svetovom hospodárstve prebiehajú, sa finančné služby považujú za najdôležitejšiu časť každej rozvinutej trhovej ekonomiky. Finančné služby v sebe zahŕňajú všetky služby jednotlivých hospodárskych subjektov, ktoré sú spojené s financiami. Hlavným koordinátorom v oblasti poskytovania a prijímania finančných služieb sa stal finančný trh, ktorý ovplyvňuje ponuku a dopyt po takýchto službách. Na finančnom trhu sa na základe ponuky a dopytu stretáva viacero typov subjektov. Možno ich rozdeliť nasledovne:

–   Dopyt po finančných službách: v tejto kategórii vystupujú subjekty, ktoré majú záujem o finančné služby. Najčastejšie sa jedná o domácnosti, fyzické alebo právnické osoby, ktoré sú vďaka ich nepriaznivej situácii nútené využiť určitý finančný produkt (najčastejšie vo forme úveru). Jedná sa však aj o také prípady, kedy majú tieto subjekty záujem o určitý druh poistenia, nákup realít či využitie leasingových služieb. V konečnom dôsledku sa teda po finančných službách nemusia dopytovať len také subjekty, ktoré trpia akútnym nedostatkom financií, ale aj také, ktoré majú prebytok a plánujú svoje financie zhodnotiť.

–   Ponuka finančných služieb: patria sem rozličné banky, poisťovne či leasingové spoločnosti. Na finančnom trhu takéto subjekty predstavujú špecializované inštitúcie, ktoré finančné služby priamo vytvárajú a poskytujú. V minulosti prevládala špecializácia na jeden druh finančných subjektov, dnes sa takéto inštitúcie okrem základnej činnosti orientujú aj na iné (napr. bankové subjekty začínajú do svojej ponuky zahŕňať aj poisťovacie produkty).

–  Špeciálne subjekty finančného trhu: Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt finance pngpatria sem finanční sprostredkovatelia, poradcovia a agenti. Takéto subjekty predstavujú určitý medzičlánok medzi finančnou inštitúciou a konečným zákazníkom. Hlavnou náplňou činnosti finančného sprostredkovateľa je na základe potrieb jeho klienta sprostredkovať určitý finančný produkt. Finanční poradcovia sú zase špecialisti vo finančnej problematike a dokážu poskytnúť riešenie na akýkoľvek finančný problém. Takýmto subjektom na finančnom trhu je aj spoločnosť Winners Group. Winners Group poskytuje jednak služby finančného sprostredkovateľa, ale aj poradcu. Zamestnanci spoločnosti winners group dokážu svojim klientom poskytnúť pomoc v štyroch základných oblastiach – poisťovacia, realitná, hypotekárna a leasingová činnosť.

Finančný sektor prepája všetky sektory národného hospodárstva a nestabilita na finančnom trhu sa negatívne odrazí aj na vývoji v celej ekonomike. Finančné služby sú využívané subjektmi zo všetkých typov národného hospodárstva. Výsledkom dlhodobého nepriaznivého vývoja vo finančnom sektore je vznik finančných kríz. Hlavným cieľom každej ekonomiky je to, aby sa zabránilo vzniku takémuto negatívnemu javu, preto je oblasť finančných služieb prísne regulovaná štátom.

 

Finančné produkty

Najdôležitejšou zložkou každého vyspelého národného hospodárstva je sektor služieb, ktorý sa stáva hnacím motorom rozvoja svetového hospodárstva. Pojem služby (v rámci národného hospodárstva nazývaný aj sektor služieb alebo terciárny sektor) predstavuje oblasť, ktorej výsledkom sú akékoľvek činnosti vytvorené a poskytované ľuďmi. Najrýchlejšie sa rozvíjajúcou časťou sektora služieb sú finančné služby, ktoré sú zastúpené v rozvinutých trhových ekonomikách približne 60 % na tvorbe hrubého domáceho produktu.

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt financialNa finančnom trhu sa stretáva ponuka a dopyt po finančných službách. Na strane dopytu vystupuje ten, kto má záujem o určitý finančný produkt. Na strane ponuky zase stoja tie subjekty národného hospodárstva, ktoré poskytujú finančné produkty. Finančný poskytovatelia sa však delia na dve skupiny, ktoré sú vzájomne odlišné. Jedná sa buď o taký hospodársky subjekt, ktorý finančný produkt ponúka alebo subjekt, ktorý sa len zaoberá finančným poradenstvom alebo sprostredkovaním. Finančným poradenstvom a sprostredkovaním sa zaoberá aj spoločnosť Winners group. Hlavná náplň činnosti spoločnosti winners group spočíva v tom, že klientom podáva pomocnú ruku vo finančných situáciách, s ktorými si sami nevedia pomôcť. Hlavným cieľom Winners group je poskytnúť klientom rozličné finančné služby, ktoré nájde pod jednou strechou. Táto spoločnosť sa svojim klientom snaží pomôcť vo zvyšovaní ich ekonomickej úrovne pomocou šetrenia času a starostí. Hlavná činnosť finančného poradcu a sprostredkovateľa spočíva v analýze finančnej situácie klienta a v snahe odporučiť mu vhodný finančný produkt na vyriešenie jeho problému. Prvým krokom býva väčšinou stretnutie finančné poradcu s klientom, na ktorom sa poradca snaží zistiť, aké potreby a očakávania má klient od poskytnutej finančnej služby. Na základe výsledkov tejto činnosti vykoná podrobný prieskum trhu finančných produktov a klientovi odporučí ten, ktorý sa mu zdá preňho najvýhodnejší. Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt financialAk sa klient rozhodne službu tejto finančnej inštitúcie využiť, finančný sprostredkovateľ ho sprevádza počas celého procesu. Zabezpečuje nielen celkovú komunikáciu s finančnou inštitúciou, ale zhromažďuje aj všetky potrebné dokumenty a zastupuje záujmy klienta. Keď má zmluvu s finančnou inštitúciou v rukách, klientovi podrobne vysvetľuje fungovanie jej podmienok a princípy, na základe ktorých bude vzťah klienta s finančnou inštitúciu fungovať. Ak si klient aj naďalej myslí, že tento produkt bude preňho prospešný, svojim podpisom uzatvorí zmluvu. Klient teda nemusí vykonávať takmer nič, všetky úkony zaňho vybaví finančný sprostredkovateľ. Jedinou činnosťou, na ktorú si musí rezervovať čas je stretnutie s finančným sprostredkovateľom, na ktorom mu objasní svoje požiadavky a čas, ktorý venuje výsledkom činnosti finančného sprostredkovateľa. Aj keď si to mnohí z nás neuvedomujú, využívanie služieb sprostredkovateľov a poradcov je pre bežného obyvateľa prospešnou činnosťou, nakoľko okrem šetrenia času sa môžeme vyvarovať aj viacerým nesprávnym rozhodnutiam.

 

Lacné kabelky, ktoré vedia zaujať

Kabelka je módnym doplnkom nielen u žien, ale aj u mužov. Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt handbagsHistória kabeliek siaha do dávnej minulosti. Kabelky sa začali po prvý krát objavovať už v starovekom Egypte, kedy však slúžili na uchovávanie peňazí a šperkov. Kabelky, ako ich poznáme dnes, sa začali vyrábať až koncom 19. storočia. Ich hlavným cieľom je umožniť jej majiteľovi vziať si so sebou čokoľvek, čo bude potrebovať bez toho, aby musel mať plné ruky. Aj keď v každej krajine je preferovaný iný typ kabeliek, ich rozdelenie sa v súčasnosti ako-tak ustálilo. V minulosti prevládali kabelky na zavesenie cez rameno, tento trend je však už dávno minulosťou. Dnes už nájdeme rozličné verzie kabeliek. Najčastejšie sa kabelky delia podľa ich účelu na spoločenské a večerné kabelky, crossbody kabelky, kabelky aktovkového tvaru a batohy. Aj keď každá kabelka je jedinečná a zhotovená inak, každá žena, ale i muž sa o jej kúpe rozhoduje na základe jej ceny. Na trhu už dostaneme kabelku v akejkoľvek cenovej relácii – od najdrahších dizajnérskych kúskov, cez stredne drahé až po lacne kabelky. Lacné kabelky však dokážu potešiť oveľa viac než tie, za ktoré musí jej majiteľ utratiť nekresťanské peniaze. Ušetrené finančné prostriedky teda môže opäť investovať do nákupu viacerých kabeliek. Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt handbagsAj keď lacné kabelky zoženieme veľmi ľahko, musia byť aj kvalitné. Od toho, či bude kabelka kvalitná závisí nielen postup, akým bola zhotovená, ale najmä použitý materiál a kvalita odvedenej práce. Najčastejšie sa kabelky vyrábajú zo syntetickej kože, textilných materiálov alebo z usne. Kabelka vyrobená zo syntetickej kože (inak nazývaná aj ekologická koža) je menej náročná na údržbu. Na kvalitu a trvácnosť kabelky má vplyv aj jej nosnosť. Je prirodzené, že každodenným používaním sa začína kabelka opotrebovávať. Ak však majiteľ chce predĺžiť jej životnosť, nemal by ju zapĺňať zbytočne ťažkými vecami. Pri menších kabelkách (crossbody, spoločenské kabelky, listové kabelky) je odporúčaná hmotnosť do 0,5 kg. Pri väčších kabelkách (kabelky na každodenné nosenie) je odporúčaná hmotnosť 1-2 kg. Existujú však aj väčšie kabelky (napríklad plážové kabelky či batohy), ktoré majú oveľa väčší priestor, takže aj ich maximálne odporúčaná hmotnosť sa zvyšuje na 2-5 kg. V prípade módnych trendov platia určité pravidlá, ktoré by mal každý z nás dodržiavať. Aj používanie kabeliek má ustálené pravidlá. Platí, že nie každá kabelka je vhodná na určitú príležitosť. Preto by jej vzhľad, farba a tvar mali byť dobre zvážené. Platí tiež, že farba kabelky musí byť vhodná ku farbe našich topánok. Kabelka je úžasný módny doplnok, ktorý dokáže náš outfit a osobnosť dokonale doladiť.

 

Finančné služby

Národné ekonomiky sveta sa skladajú z viacerých sektorov, ktoré majú podstatný vplyv na ich výkonnosť a konkurencieschopnosť. V poslednom čase začína byť najrýchlejšie sa rozvíjajúcim sektorom terciárny sektor, inak nazývaný aj sektor služieb. O tom, že služby sú dôležitým prispievateľom na tvorbe hrubého domáceho produktu jednotlivých ekonomík svedčí aj fakt, že vo vyspelých trhových ekonomikách je ich podiel na celkovom HDP približne 60 %. Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt financial servicesDo sektoru služieb spadá viacero podkategórii, najsilnejšiu kategóriu tvoria finančné služby. Vďaka existencii finančných služieb sa vytvoril finančný trh, na ktorom sa stretáva ponuka a dopyt po týchto službách. V podobe ponuky vystupujú tie finančné subjekty, ktoré sa zaoberajú poradenstvom alebo sprostredkovaním finančných služieb. Tieto subjekty môžu svoje služby poskytovať buď priamo svojim klientom, alebo prostrednícvom partnerskej spoločnosti. Spoločnosť winners group je finančná inštitúcia, ktorej hlavná podnikateľská činnosť spočíva v poradenstve a sprostredkovaní akéhokoľvek finančného produktu svojim klientom. Winners group spolupracuje a má vytvorenú hustú partnerskú sieť s viacerými finančnými poskytovateľmi, preto sú jej služby nezávislé, nestranné a klientovi šité priamo na mieru v závislosti od jeho požiadavky. Na druhej strane finančného trhu stojí dopyt po finančných produktoch. Hlavné subjekty využívajúce tieto produkty sú bežní obyvatelia, prípadne obchodné spoločnosti. Z toho dôvodu sa viaceré spoločnosti snažia vo svojej ponuke ponúkať služby vyhovujúce obom spomenutým kategóriám. Na finančnom sa teda stretávajú subjekty, ktoré potrebujú získať finančné prostriedky alebo ich majú nadbytok a chcú ich zhodnotiť.

Finančný sektor zahŕňa najmä oblasť bankovníctva, poisťovníctva, činnosť leasingových spoločností a činnosť finančných fondov. Produkty finančného trhu je možno rozdeliť do týchto kategórii:

        Poistné produkty – klienti ich využívajú za cieľom ochrany. Na dnešnom finančnom trhu už nájdeme rozličné poistné produkty, vďaka ktorým sa dá zabezpečiť už takmer čokoľvek. Najčastejšie bývajú poistené hnuteľné a nehnuteľné majetky, motorové vozidlá, osoby (právnické aj fyzické), prípadne rozličné udalosti, ktoré by mohli v budúcnosti nastať. Takýto finančný nástroj sprostredkúva aj spoločnosť Winners group.

          Bankové produkty – vystupujú vo forme vkladov (do bankových subjektov) alebo pôžičiek (od bankových subjektov). Za túto činnosť je buď získaný alebo platený úrok, ktorý nadhodnocuje sumu, s ktorou sa prvotne obchodovalo. Na finančnom trhu je možné získať úver na akúkoľvek činnosť.

       Leasingové produkty – využívajú sa za cieľom zaobstarania motorových vozidiel, prípadne výrobných technológii či podnikových priestorov. Medzi subjektmi sa uzatvára leasingová zmluva, ktorá upravuje fungovanie vzájomných vzťahov a jej výsledkom je po splatení leasingových poplatkov odpredaj tohto zariadenia budúcemu majiteľovi.

Aj keď nie je jednoduché zorientovať sa v tom, čo finančný trh v súčasnosti ponúka, klient má stále na výber osloviť so žiadosťou o pomoc poradenskú alebo sprostredkovateľskú spoločnosť. Jednou takou je aj spoločnosť Winners group.

 

Predaj vína

Vinič hroznový je základná surovina, pomocou ktorej sa vyrába víno. To predstavuje celosvetovo obľúbený alkoholický nápoj s určitým obsahom alkoholu. Prvé zmienky o víne sa údajne objavili pri zrode človeka, preslávilo ho najmä kresťanstvo. Dnes je veľmi populárne v oblasti konzumácie alkoholických nápojov pri výnimočných príležitostiach, ale vďaka jeho priaznivým účinkom na ľudský organizmus si pohár dobrého vína niektorí ľudia vychutnávajú každý večer. Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt wineVyrobené víno sa väčšinou nafľaškuje a následne môže nastať predaj vina. Fľaškovanie však nie je pravidlom. Veľmi populárnym je aj víno sudové. Sudové víno je také isté víno, ako víno fľaškové, vzniká tým istým výrobným procesom – po dokvášaní vínového muštu sa však ponecháva v sudoch, odkiaľ sa zákazníkovi priamo načapuje. Rozdiel medzi fľaškovým a sudovým však nastáva v cene – sudové víno je lacnejšie, pretože nie je uskladnené v okrasnej vínovej fľaši, ktorá viac menej zvyšuje jeho predajnú cenu. Ďalšou výhodou sudového vína je aj to, že býva uskladnené v niekoľko litrových sudoch na víno v pivnici u vinára, vďaka čomu je zabezpečená jeho maximálna trvanlivosť. Vinári tiež pri jeho spracovaní doň nepridávajú toľko stabilizačných a konzervačných látok, pretože sa očakáva, že sudové víno bude spotrebované ihneď. V prípade fľaškových vín sa očakáva trvanlivosť aj niekoľko rokov.


Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt wineNa našom území je predaj vína veľmi jednoduchý. Začať s ním môže prakticky každý, kto disponuje dobrými vinicami a má dostatok času, ktorý bude pestovaniu viniča hroznového venovať. Viacerí výrobcovia víno vyrábajú len pre vlastné potešenie, z viacerých sa však postupom času vďaka vybudovaniu dobrého mena a produkcii kvalitného vína stávajú lokálni predajcovia. Aby však víno mohlo byť predávané, musí podnikateľ spĺňať aj určité hygienické štandardy. Hygienické normy a ich dodržiavanie je viac menej najdôležitejšou časťou podnikania, ktorá môže celý proces predaja ovplyvniť.

Po výrobe vína a splnení všetkých predpísaných štandardov môže vinár pristúpiť k samotnému predaju vína. Sudové víno býva predávané prevažne priamo vo viniciach, kde si zákazník zvolí, aký objem chce kúpiť. V prípade fľaškového vína sa jedná o predaj v kamenných predajniach, zväčša v obchodných reťazcoch a vinotékach. V poslednom čase sa začína čoraz viac pretláčať nákup vína cez internet – prostredníctvom vybudovania e-shopu. Aj z toho dôvodu už prevažná väčšina predajcov vína kombinuje predaj cez kamenný obchod s možnosťou nákupu cez internet. Nákup vína cez e-shop má pre zákazníka viaceré nesporné výhody. Okrem toho, že šetrí čas, dokáže porovnávať produkty z viacerých rozličných internetových stránok v čase a často krát si vďaka tomu spotrebiteľ vyberie ešte kvalitnejšie víno za prijateľnejšiu cenu, než by očakával.

 

Strešná krytina

Strešná krytina vo všeobecnosti predstavuje vonkajšiu časť strešného systému, ktorá objekt chráni pred vonkajšími vplyvmi. Jej hlavnú funkciu predstavuje ochrana pred poveternostnými podmienkami – vďaka strešnej krytine do objektu nepreniká voda, sneh, chlad či slnečné lúče.

Ešte pred niekoľkými dekádami sa pri výstavbe strešného systému ako základný materiál používala slama. V súčasnosti sa už na trhu so stavebnou technikou vyskytujú viaceré strešné materiály. Medzi tie najhlavnejšie patria:

         asfaltové šindle: predstavujú jeden z najstarších materiálov. Základný stavebný materiál – asfalt je získavaný z prírodných zdrojov. Najväčšou výhodou tohto typu strešnej krytiny je váha šindlí , ktorá je veľmi nízka. Asfaltové šindle sú vysoko odolné voči poveternostným podmienkam a hodia sa takmer na každý typ strechy, pričom nezáleží na jej sklone.

         betónová krytina: vďaka základnému výrobnému materiálu (betón) a použitej výrobnej technológii je zabezpečená trvácnosť farieb a mechanických vlastností. Je vyrobená ekologickou cestou (všetky materiály potrebné pri jej výrobe sú voľne dostupné v prírode) a je recyklovateľná. Objektu zabezpečuje vysokú ochranu pred poveternostnými podmienkami a disponuje vysokou životnosťou (často krát aj 100 rokov).  

         plechová strešná krytina: plech ako stavebný materiál disponuje vysokou trvanlivosťou a nepotrebuje dodatočnú povrchovú úpravu. Plechová strešná krytina je ľahká a povestná svojou dlhoročnou tradíciou. Oproti ostatným typom tzv. ťažkých krytín je plechová strešná krytina približne 10-krát ľahšia. Vďaka nízkym obstarávacím nákladom a rýchlej montáži sa teší značnej popularite.

         vláknocementová strešná krytina: predstavuje jednu z najmladších strešných krytín. Je ľahká, odolná voči výkyvom počasia a streche dodáva pôsobivý vzhľad. Vyrába sa vo viacerých farebných prevedeniach pomocou cementu a umelých vláken.

Súvisiaci obrázokUž v minulosti sa strechy pokrývali tzv. zelenou strechou, ktorá však určitý čas bola na ústupe. Jej podstata spočíva v tom, že na povrchu strechy je vysadený trávnik či zeleň, vďaka čomu je tento typ strechy vysoko ekologický. Nie je však vhodný pre každý typ strechy a ani do určitých geografických oblastí. Zelená strecha je atraktívna hlavne pre takého investora, ktorý nedisponuje rozľahlým pozemkovým priestorom. V súčasnosti sa tento typ strechy začína opäť čoraz viac používať.

Ak má strešná krytina byť na stavbe naozaj efektívna, netreba zanedbať jej výber. Nie každý typ strešnej krytiny sa na stavbu naozaj hodí. Po určitom čase sa na strešnom zariadení vďaka výberu nesprávnej strešnej krytiny môžu vytvárať rozličné defekty, vďaka ktorým začne do objektu zatekať či prenikať chlad. Snahou každého investora by pred samotnou montážou strešnej krytiny mala byť  snaha nájsť kvalitného pokrývača. Ak má byť strecha funkčná, správna montáž strešnej krytiny je alfou a omegou celého procesu.    

 

SEO optimalizácia

SEO, alebo Search Engine Optimisation je spôsob, resp. metóda, ktorou sa dosahujú lepšie pozície vo vyhľadávačoch a tým aj samotné výsledky webovej stránky (návštevnosť, predajnosť atď.). V preklade je to optimalizácia pre vyhľadávače, alebo často používaný pojem seo optimalizacia. Konkurencia na internete rastie, počet webových stránok zobrazených vo vyhľadávačoch po vyhľadaní kľúčového slova rastie, s čím sa spája potreba zviditeľniť sa a dostať sa ľuďom na oči. Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt search engine optimizationPráve na toto slúži seo optimalizácia. Jednou z najefektívnejších metód seo optimalizácie je linkbuilding. Linkbuilding môžeme definovať ako proces získavania odkazov z iných webových stránok na našu, pričom je dôležité, aby tento odkaz pochádzal z kvalitnej stránky a bol na konkrétne kľúčové slovo (napríklad kvalitné víno). Takýto odkaz vidíte často v komerčných článkoch, kde je istá časť textu farebne odlíšená a často aj podčiarknutá. Po kliknutí na tento text Vás presmeruje na inú webovú stránku. Práve toto je odkaz, ktorý Vás dostane vo vyhľadávači vyššie preto, lebo niekto Vás spomenul, niekomu ste stáli za to, aby na Vás odkázal. Google to berie na vedomie a takto Vás posúva vyššie vo vyhľadávači na dané kľúčové slovo (na ktoré na Vás niekto iný odkázal). V dnešnej konkurencií na internete však potrebujete pomerne veľa odkazov na to, aby ste sa nachádzali na popredných pozíciách vo vyhľadávači. Práve preto vznikla seo optimalizácia, teda optimalizácia pre vyhľadávače. Okrem budovania linkov však potrebujete vykonávať aj ďalšie aktivity, ako napríklad aktívne a strategicky prevádzkovať kampane na sociálnych sieťach, najmä Facebooku. Prostredníctvom Facebooku sa na Vašu webovú stránku dostane veľké množstvo návštevníkov, čo pozitívne vplýva na návštevnosť webovej stránky, ktorá predstavuje kriticky dôležitú súčasť a faktor seo optimalizácie. Ďalším faktorom, úzko súvisiacim s návštevnosťou je miera okamžitých odchodov. Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt search engine optimizationČím viac ľudí z Vašej webovej stránky okamžite odíde (či už preto, lebo sa tam dostal omylom, alebo preto, že sa mu na nej nepáčilo), tým horšie Vašu webovú stránku Google vyhodnotí. Medzi ďalšie faktory, ktoré je pri seo optimalizácií potrebné spĺňať, patrí napríklad rýchlosť načítania webovej stránky, kvalita obsahu na webovej stránke atď. Ďalšou aktivitou, ktorá patrí pod seo optimalizáciu, je prisievanie na portály, blogy a fóra. Tieto predstavujú ďalší zdroj návštevnosti, ktorej samozrejme nikdy nie je dosť. Ďalej môžeme pod seo optimalizáciu zaradiť aj PPC kampaň (Pay Per Click- plať za klik), tiež známu ako Google Adwords. Ako je možné vidieť, seo optimalizácia zahŕňa celý rad aktivít, ktoré by mali prispieť k úspešnosti Vášho podnikania na internete a k porazeniu konkurencie, ktorá v dnešnej dobe neustále rastie.

 

Padel, šport na vzostupe

Padel – asi málokto vie, čo sa pod týmto pojmom ukrýva. Aj keď sa začína v spoločnosti skloňovať oveľa častejšie, ešte viac než polovica obyvateľov tejto zeme nevie, čo od neho očakávať. Padel predstavuje športový fenomén 21. storočia. Po prvý krát sa objavil pred viac než 40 rokmi v Mexiku. Tento novodobý typ športu vznikol na základe spojenia prvkov tenisu a squashu, do ktorého boli pridané aj určité novodobé prvky. Padel sa začína rozvíjať „raketovou“ rýchlosťou. Z Mexika sa postupne rozšíril aj do ďalších krajín, populárny je najmä v krajinách Latinskej Ameriky či Španielsku. Tieto miesta predstavujú populárne dovolenkové destinácie a aj keď si veľa ľudí so slovom padel nespojí žiadnu asociáciu, ani nemusia vedieť o tom, že sa s ním v minulosti (možno i na týchto miestach) stretli.

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt padelV čom však spočíva výnimočnosť padelu? Vďaka kombinácii prvkov tenisu, squashu a raketbalu predstavuje oveľa jednoduchší šport, než ostatné spomínané tenisové športy. Padel sa hrá na kurtoch, ktoré majú rozmery 20×10 metrov. Hracia plocha je ohraničená stenami, ktorých význam spočíva v održání loptičiek od týchto stien. Hráč sa môže rozhodnúť, či sa lopta odrazí a príde až k nemu, vďaka čomu je vhodný aj pre menej fyzicky zdatnejších hráčov. V strede ihriska sa nachádza hracia sieť, cez ktorú majú odrazené loptičky prechádzať. Menšie rozmery hracej plochy umožňujú oveľa väčšiu sociálnu interaktivitu hráčov. Vďaka hracej technike je padel jeden z menej náročnejších raketových športov a jeho hranie je veľmi jednoduché.

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt padelVýbava na padel je veľmi podobná ako v prípade ostatných raketových športov. Do základnej výbavy patrí raketa a loptičky. Raketa aj loptičky sú veľmi podobné tým, s ktorými sa hráva tenis. Nie je vôbec výnimkou, že sa padelový zápas hrá aj pomocou tenisovej loptičky. Rozdiel medzi tenisovou raketovu a padelovou raketou spočíva v tom, že raketa na padel je z tuhého materiálu, bez strún. Základný úder je veľmi nenáročný, realizuje sa vždy zospodu, vďaka čomu ho zvládne aj technicky nie veľmi zdatný hráč. Bodovanie je rovnaké ako pri tenise, rátajú sa body 15, 30 a 40. Najčastejšie sa padel hrá na tri víťazné sety. Jeden zápas zväčša hrajú štyria hráči, nie je však vôbec výnimkou že sa na kurte objavia hráči len dvaja.

V Španielsku sa padel považuje za národný šport. Jeho veľký boom je zaznamenaný aj vo Francúzsku, Taliansku či Švédsku. Padel sa však postupne začína rozvíjať aj v ostatných krajinách. Každoročne začína stúpať predaj padelového vybavenia (napr. padelové rakety) a v mnohých krajinách sveta prebiehajú neustále výstavby nových padelových športovísk.

 

Bolesti kĺbov, problém každej generácie

Kĺby ako časť ľudského tela zaraďujeme medzi časti pohybovej a opornej sústavy. Oporná sústava sa skladá z rozličných druhov kostí, kĺbov a chrupaviek. Ak všetko nefunguje tak ako má a v niektorej zo spomínanej časti nedochádza k jej správnej funkcii, po určitom čase sa začína objavovať bolesť. Každý jeden kĺb v ľudskom tele je dôležitý, nakoľko vďaka nemu dochádza ku spojeniu dvoch alebo viacerých kostí, čo umožňuje pohyb. Kĺbov v ľudskom tele je viacero, na základe čoho sa odvíjajú aj jednotlivé druhy bolesti klbov.

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt bolesti klbovProblémy s pohybovým aparátom sa postupne začínajú stávať civilizačnou chorobou. Alarmujúce je však to, že vekový limit ľudí postihnutých týmto ochorením sa pomaly znižuje. Aj keď v minulosti bolesť kĺbov trápila najmä starších ľudí, dnes už má približne 20 percent z celkového počtu ľudí trpiacich touto chorobou menej než 35 rokov.

Príčin bolesti kĺbov je viacero. Môžu sa objaviť pri nadmernom zaťažení, pacienta môže postihovať chronická diagnóza (artóza či artridída), často krát sa tiež vyskytujú pri nedostatočnom pohybe.

Kĺbová artróza – predstavuje ochorenie kĺbovej chrupky. Toto ochorenie spôsobuje veľké bolesti vzhľadom na to, že zapríčiňuje zmenu kosti, ktorá s chrupkou súvisí. Typickými príznakmi ochorenia sú bolesť v okolí chrupky a nehybnosť kĺbov. Riziko jej vzniku rastie spolu s vekom, ženy sú týmto ochorením postihnuté častejšie než muži.

Kĺbová artritída – v lekárskom svete sa vyskytujú viaceré druhy kĺbovej artritídy. Za najčastejšie ochorenia sa v tejto kategórii považujú:

  • reumatická artritída: predstavuje chronické zápalové ochorenie. Vyznačuje sa rannou stuhlosťou kĺbov (môže ísť o kĺby na rukách, zápästiach, kolenách či v oblasti bedrových kĺbov), opuchom v oblasti postihnutého miesta, deformáciou či začervenaním rizikovej oblasti. Trápi zväčša obidve končatiny a postihuje jednak šľachy, ale i mäkké svaly.Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt bolesti klbov
  • septická artritída: predstavuje infekčné ochorenie, ktoré je spôsobené baktériami prenikajúcimi do kĺbov smerom z infikovanej rany, prípadne baktériami nachádzajúcimi sa v krvi. Kĺb, ktorý je infikovaný je opuchnutý, začervenaný, na dotyk bolestivý a horúci.
  • dna: predstavuje metabolické ochorenie. Jej hlavným prejavom je akútny vznik bolesti prevažne v noci, ktorý zapríčiňuje, že postihnutá osoba nemôže v noci spávať. Záchvat sa najčastejšie objavuje na kĺbe palca nohy, môže však postihovať akýkoľvek iný kĺb. V prítomnosti ochorenia je kĺb začervenaný, opuchnutý a na dotyk veľmi citlivý a bolestivý. Dna vzniká z dôvodu hromadenia kyseliny močovej v krvi. Spája sa tiež v vysokým krvným tlakom, poruchou metabolizmu či nesprávnou funkciou obličiek.

Aj keď bolesti kĺbov nie sú príjemnou záležitosťou, vzniku tohto ochorenia sa dá predísť. Správna životospráva, pohyb či venovanie dostatočnej pozornosti symptómom signalizujúcim, že niečo nie je v poriadku môžu slúžiť ako určitá prevencia pred vznikom tohto ochorenia.

 

Content marketing

Content marketing (inak aj obsahový marketing) predstavuje marketingovú techniku, ktorá je časťou komplexného marketingu. Slovné spojenie content marketing sa po prvýkrát objavilo v roku 2001, kedy ho začala používať americká spoločnosť Penton Custom Media. Neskôr sa konceptom content marketingu začali zaoberať aj známe svetové spoločnosti, ako napríklad Microsoft, Nike či Redbull. V súčasnosti koncept content marketingu nájdeme takmer v každej veľkej nadnárodnej spoločnosti. Využíva ho napríklad aj Coca-Cola, Dell, Philips alebo Mastercard.

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt content marketing

Hlavným cieľom content marketingu je zaujať zákazníka a vyvolať v ňom také reakcie, z ktorých získa samotná firma úžitok. To znamená také oslovenie zákazníka, ktoré ňom vyvolá potrebu kúpiť si produkt alebo využiť ponúkanú službu. Snahou každej spoločnosti aplikujúcej techniku content marketingu by malo byť poskytovanie takých informácii, ktoré podporia dôveru a autoritu značky u stálych, ale rovnako aj u potencionálnych zákazníkov.

Aj keď v marketingovom svete slovo content marketing predstavuje jeden z najhľadanejších výrazov, jeho ustálené vysvetlenie neexistuje. Je však možné nájsť vysvetlenia od rôznych autorov, ktoré sa podstate content marketingu aspoň približujú. Najvýstižnejšou je citácia podľa Content Marketing Institute, ktorá znie nasledovne: content marketing predstavuje marketingovú techniku, pri ktorej sa vytvára a zdieľa hodnotný, konzistentný a relevantný obsah za účelom zaujať a získať si jasne určené publikum – a to všetko s cieľom dosiahnuť reakciu zákazníka, ktorá prinesie zisk.

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt content marketing

Aj keď v minulosti bola realizácia takejto marketingovej techniky náročná najmä z hľadiska nákladov a spôsobov oslovenia zákazníkov, vďaka internetu, ktorý sa nachádza už takmer v každej domácnosti, je tvorba content marketingu oveľa jednoduchšia. Najľahšou cestou je tvoriť obsah na internete, pomocou rozličných webov, správ, blogov, uverejňovaním e-bookov či na sociálnych sieťach (Facebook, Twitter alebo Instagram). Najúčinnejšie druhy obsahu predstavujú pre zákazníkov informácie o podniku a jeho okolí, uverejňovanie fotogalérii či videí. Zákazníka môže rovnako osloviť aj to, ak firma spravila v minulosti chybný krok, ktorý si následne prizná a opíše postupy, ako tento problém vyriešila. Práve internet robí content marketing jednou z najlacnejších marketingových alternatív. Aj keď sa proces tvorby concent marketingu skladá z viacerých krokov (plánovanie, vytváranie, koordinácia, propagácia a meranie úspešnosti), za najvýznamnejšie sa považuje tvorenie a zdieľanie informácii so zákazníkmi. Tieto informácie následne vedú ku zvyšovaniu záujmu zákazníkov, ktorí často krát získavajú informácie o spoločnosti či produkte z vlastnej iniciatívy, čo znamená pre firmu šetrenie nákladov, ktoré by inak musela vynaložiť na reklamu a propagáciu. Záujem zákazníkov následne vedie k zvýšeniu výkonov podniku, preto by mal byť content marketing súčasťou každej cieľavedomej firmy, ktorá sa chce na trhu udržať.  

 

Vykurovanie domu

Len málokto z nás má rád zimu a cíti sa príjemne aj v chladnejšom prostredí. Udržiavať sa v teple mali za potreby obyvatelia tejto zeme už za doby kamennej, kedy si teplo zakladali len na tom území, kde sa práve nachádzali. Pravekí ľudia udržiavali teplo hlavne v jaskyniach, v súčasnosti ľudia získavajú teplo pomocou vykurovania domu. Vykurovanie ako také prešlo svojimi obdobiami, v minulosti bolo veľmi populárne vykurovanie domu pomocou dreva, v súčasnosti sa do popredia dostávajú ekologickejšie alternatívy. Vykurovanie domu odoberá jednotlivým domácnostiam nemalé finančné prostriedky. Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt vykurovanie domuAj keď pri otázke vykurovania domu má na celkové rozhodnutie veľký dopad hlavne cena, nemala by to byť priorita. Pri výbere vykurovacieho zariadenia sa okrem nákladov potrebných na obstaranie zariadenia riešia aj také otázky, ako napríklad aká veľká bude vykurovaná plocha či pre koľkých obyvateľov má táto vykurovacia plocha slúžiť. Všetky otázky by mali byť dôkladne zvážené a prediskutované s naozajstným odborníkom vzhľadom na to, že vykurovacie zariadenie by nám nemalo slúžiť len na určitý čas, ale dlhodobo. Keď nie sú všetky otázky prehodnotené a ten, ktorý si potrebuje vykurovanie domu zaobstarať pomocou vykurovacieho zariadenia zohľadňuje len náklady, môže nastať aj taká situácia, že vykurovacie zariadenie nie je pre daný objekt práve najvhodnejšie. Na trhu sa nachádzajú rôzne alternatívy, ktorými sa dajú domy či komerčné priestory vykúriť – pomocou dreva, plynu, elektriny či tuhého paliva. Každá alternatíva je rozdielna, má svoje klady a zápory, avšak všetky spája jeden a ten istý cieľ – získať v domácnosti teplo či teplú úžitkovú vodu. Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt vykurovanie domuZa najpriaznivejšiu alternatívu vzhľadom na šetrné zaobchádzanie životného prostredia sa javí vykurovanie domu pomocou tepelného čerpadla, avšak nie každá domácnosť je na to vhodná. Tepelné čerpadlo je vhodné hlavne do obytných domov či menších komerčných prevádzok. Tepelné čerpadlo v porovnaní s ostatnými alternatívami dokáže ušetriť približne 40-60% nákladov počas prevádzkovania, predstavuje však najnákladnejšiu alternatívu, ktorej doba návratnosti je niekedy až 10 rokov. Ďalšou alternatívou je vykurovanie domu pomocou plynového kotla. Na realizáciu vykurovania domu pomocou plynového kotla je však potrebné disponovať plynovou prípojkou, ktorá je závislá od vzdialenosti miestneho plynového rozvodu. Predstavuje však menej nákladnejšiu alternatívu, ako to bolo v prípade vykurovania domu pomocou tepelného čerpadla (náklady na obstaranie sa pohybujú na úrovni 1500€). Vykurovanie domu pomocou elektriny je realizované pomocou elektrokotlov. Vzhľadom na to, že takmer každá domácnosť disponuje elektrickou prípojkou, sa táto alternatíva môže javiť z hľadiska obstarania ako najvýhodnejšia. Treba však brať do úvahy aj to, že elektrina je pomerne dostupný zdroj, avšak jej cena nie je práve najnižšia. Kúrenie pomocou elektrickej energie je približne o 20% nákladnejšie, než vykurovanie pomocou plynového kotla. Teplo domova sa dá dosiahnuť aj za pomocou vykurovania drevom, čo predstavuje najvýhodnejšiu alternatívu v oblasti nákladov pri samotnom obstarávaní zariadenia. Náklady sa však často krát vyšplhajú nahor až pri samotnom využívaní zariadenia, pre ktoré je potrebné neustále disponovať drevom na vykurovanie.

 
Sidebar