Finančné služby

Finančné inštitúcie- poistenie

Poistenie možno všeobecne charakterizovať ako vzťah, ktorý sa vytvorí medzi finančnou inštitúciou a záujemcom o poistenie. Finančné inštitúcie predstavuje špecializované spoločnosti, ktorých hlavnou činnosťou je ponúkanie poistnej ochrany. Jedná sa najčastejšie o poisťovne. Záujemcom o poistenie sú fyzické a právnické osoby, ktoré majú záujem o poistenie. Vzájomný vzťah medzi poistníkom a poisteným je upravený poistnou zmluvou.

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt finance servicesPoistenie je vlastne systém, v ktorom sa straty viacerých poistených rozložia na všetkých poistených bez toho, aby vôbec nastala poistná udalosť. Poistnú udalosť možno charakterizovať ako stav (vznik nepriaznivej situácie), na ktorú poistník a poisteným uzatvorili poistnú zmluvu. Pri tomto stave sa musí poistník podieľať na zdieľaní škody, ktorá poistenému nastala. Poistenie je vlastne určitý typ obchodu, ktorý je postavený na dôvere klienta.

V súčasnosti na poistnom trhu existujú viaceré druhy poistenia. Podľa obsahu ho možno rozdeliť nasledovne:

životné poistenie: predstavuje typ poistenia, pri ktorom dochádza k poisteniu smrti, ale týka sa napríklad aj detí – patrí sem poistenie štartu do života, poistenie vena a podobne. Existuje možnosť pripoistenia k životnému poisteniu. Do tejto kategórie spadá úrazové poistenie, pripoistenie invalidity a kritických chorôb a podobne.

neživotné poistenie: predstavuje ten typ poistenia, pri ktorom sa poisťuje majetok, veci, vlastné záujmy, zodpovednosť za škodu, liečebné náklady v zahraničí a poistenie osôb. Medzi najpoužívanejšie formy poistenia, ktoré spadajú do tejto kategórie predstavuje úrazové poistenie, nemocenské a zdravotné poistenie, cestovné poistenie, poistenie cestných motorových vozidiel a podobne.

Na poistnom trhu sa používajú viaceré pojmy. Medzi najzákladnejšie patria:

Poistná udalosť – udalosť, ktorá nastane a na základe ktorej má poistený právo na výplatu finančných prostriedkov. Je však dôležité, aby poistený preukázal vznik tejto škody a jej rozsah.

Škodová udalosť – vzniká v momente vzniku škody. Má náhodný charakter, čo znamená, že o jej vzniku nikto vopred nevie.

Poistné riziko – predstavuje situáciu, pri ktorej vzniká nebezpečenstvo, ktoré môžu viesť ku vzniku poistnej udalosti. Pri poistení majetku sa môže jednať napríklad o požiar, blesk a podobne.

Súvisiaci obrázokAk sa rozhodujeme medzi uzatvorením dlhodobého poistenia, mali by sme sa obrátiť na služby finančných poradcov a sprostredkovateľov. Dlhodobé poistenie je finančne nákladnejšia záležitosť a v ponukách jednotlivých poisťovní sa človek len tak ľahko nevyzná. Finanční poradcovia a sprostredkovatelia predstavujú osoby, ktoré neustále sledujú to, čo sa na poistnom trhu deje. Na základe požiadaviek svojho klienta mu dokážu odporučiť vhodný typ poistenia. Spoločnosť winners group má tiež svojich špecialistov na poistenie. Patria medzi nich nielen finanční poradcovia spoločnosti Winners Group, ale aj finanční sprostredkovatelia. Okrem poistenia sa spoločnosť Winners Group zaoberá aj poradenstvom a sprostredkovaním leasingu, hypoték a realít.

 

Finančný trh a Winners Group

Finančný trh predstavuje miesto, kde sa stretáva tak, ako na každom inom trhu, ponuka a dopyt, v tomto prípade ponuka a dopyt po finančných službách. Finančný trh je dôležitou súčasťou každej národnej ekonomiky, ktorá pomáha udržiavať v krajine rovnováhu. Tento trh patrí do terciárneho sektoru, inak nazývaného aj sektor služieb, ktorý v posledných rokoch zaznamenáva značný rozmach. Na finančnom trhu vystupujú nasledovné subjekty:

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt financieDopyt – na strane dopytu stoja tí, ktorí majú záujem o určitý finančný produkt. Patria sem fyzické, ale aj právnické osoby, ktoré finančné produkty využívajú z viacerých dôvodov. Ako príklad možno uviesť potrebu dočasne získať voľne finančné prostriedky a preklenúť tak rozdiel medzi aktívami a pasívami alebo poistenie hnuteľného či nehnuteľného majetku.

Ponuka – na strane ponuky stoja tí, ktorí finančné produkty svojim klientom ponúkajú. Môže sa jednať o špecializované inštitúcie (napríklad banky, poisťovne) alebo o inštitúcie, ktoré sa zameriavajú na poskytnutie komplexných finančných produktov (napríklad ak banky ponúkajú aj poistenie).

Ostatní účastníci finančného trhu – do tejto skupiny možno zaradiť finančných poradcov a sprostredkovateľov. Tieto subjekty predstavujú špecialistov na sprostredkovanie finančných produktov. V ich ponuke nenájdeme konkrétne finančné produkty, ich hlavná činnosť spočíva len v sprostredkovaní alebo finančnom poradenstve. Do tejto skupiny patrí aj spoločnosť Winners Group. V zamestnaneckej štruktúre spoločnosti winners group nájdeme aj finančných poradcov, aj sprostredkovateľov.

Finančný trh spĺňa viaceré významné funkcie. Medzi jeho najzákladnejšie patria napríklad:

         akumulačná funkcia: na finančnom trhu sa akumulujú všetky prebytočné finančné zdroje,

      alokačná funkcia: vďaka finančnému trhu sa finančné prostriedky alokujú tam, kde sú momentálne potrebné,

         platobná funkcia: finančný trh zabezpečuje realizáciu platieb za tovary alebo služby,

     cenotvorná funkcia: vďaka prítomnosti finančnej ponuky a dopytu po finančných nástrojoch je vďaka finančnému trhu zabezpečená objektívna tvorba cien,

         selekčná funkcia: finančný trh pomáha prežiť tým podnikom, ktoré sú konkurencieschopné a odstraňuje z trhu tie, ktoré sú neperspektívne,

Finančný trh je možné rozdeliť z viacerých hľadísk. Najdôležitejšími faktormi, ktoré členia finančný trh na viaceré časti, je časové hľadisko a hľadisko použitia finančných prostriedkov. Finančný trh sa delí na nasledovné časti:

         peňažný trh – na túto časť trhu vstupujú tí, ktorí nemajú dostatok voľných finančných prostriedkov a potrebujú ich momentálne získať,

       kapitálový trh – je zameraný na financovanie investícii dlhodobého charakteru od podnikateľských subjektov, domácností a vlád,

             úverový trh – zameriava sa na poskytovanie úverov jednotlivými bankami,

         poistný trh – predstavuje trh poistenia a zaistenia. Stretáva sa tu ponuka a dopyt po poistnej ochrane, ktorej cenou je poistné. Má dve základné črty – návratnosť finančných prostriedkov a neekvivalentnosť.

 

Subjekty na finančnom trhu

Súvisiaci obrázokFinančné služby v rámci ekonomiky a jej jednotlivých sektorov možno zaradiť do sektoru služieb (inak nazývaný aj terciárny sektor). Z hľadiska dlhodobého vývoja národných hospodárstiev a súčasným trendom, ktoré vo svetovom hospodárstve prebiehajú, sa finančné služby považujú za najdôležitejšiu časť každej rozvinutej trhovej ekonomiky. Finančné služby v sebe zahŕňajú všetky služby jednotlivých hospodárskych subjektov, ktoré sú spojené s financiami. Hlavným koordinátorom v oblasti poskytovania a prijímania finančných služieb sa stal finančný trh, ktorý ovplyvňuje ponuku a dopyt po takýchto službách. Na finančnom trhu sa na základe ponuky a dopytu stretáva viacero typov subjektov. Možno ich rozdeliť nasledovne:

–   Dopyt po finančných službách: v tejto kategórii vystupujú subjekty, ktoré majú záujem o finančné služby. Najčastejšie sa jedná o domácnosti, fyzické alebo právnické osoby, ktoré sú vďaka ich nepriaznivej situácii nútené využiť určitý finančný produkt (najčastejšie vo forme úveru). Jedná sa však aj o také prípady, kedy majú tieto subjekty záujem o určitý druh poistenia, nákup realít či využitie leasingových služieb. V konečnom dôsledku sa teda po finančných službách nemusia dopytovať len také subjekty, ktoré trpia akútnym nedostatkom financií, ale aj také, ktoré majú prebytok a plánujú svoje financie zhodnotiť.

–   Ponuka finančných služieb: patria sem rozličné banky, poisťovne či leasingové spoločnosti. Na finančnom trhu takéto subjekty predstavujú špecializované inštitúcie, ktoré finančné služby priamo vytvárajú a poskytujú. V minulosti prevládala špecializácia na jeden druh finančných subjektov, dnes sa takéto inštitúcie okrem základnej činnosti orientujú aj na iné (napr. bankové subjekty začínajú do svojej ponuky zahŕňať aj poisťovacie produkty).

–  Špeciálne subjekty finančného trhu: Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt finance pngpatria sem finanční sprostredkovatelia, poradcovia a agenti. Takéto subjekty predstavujú určitý medzičlánok medzi finančnou inštitúciou a konečným zákazníkom. Hlavnou náplňou činnosti finančného sprostredkovateľa je na základe potrieb jeho klienta sprostredkovať určitý finančný produkt. Finanční poradcovia sú zase špecialisti vo finančnej problematike a dokážu poskytnúť riešenie na akýkoľvek finančný problém. Takýmto subjektom na finančnom trhu je aj spoločnosť Winners Group. Winners Group poskytuje jednak služby finančného sprostredkovateľa, ale aj poradcu. Zamestnanci spoločnosti winners group dokážu svojim klientom poskytnúť pomoc v štyroch základných oblastiach – poisťovacia, realitná, hypotekárna a leasingová činnosť.

Finančný sektor prepája všetky sektory národného hospodárstva a nestabilita na finančnom trhu sa negatívne odrazí aj na vývoji v celej ekonomike. Finančné služby sú využívané subjektmi zo všetkých typov národného hospodárstva. Výsledkom dlhodobého nepriaznivého vývoja vo finančnom sektore je vznik finančných kríz. Hlavným cieľom každej ekonomiky je to, aby sa zabránilo vzniku takémuto negatívnemu javu, preto je oblasť finančných služieb prísne regulovaná štátom.

 

Finančné produkty

Najdôležitejšou zložkou každého vyspelého národného hospodárstva je sektor služieb, ktorý sa stáva hnacím motorom rozvoja svetového hospodárstva. Pojem služby (v rámci národného hospodárstva nazývaný aj sektor služieb alebo terciárny sektor) predstavuje oblasť, ktorej výsledkom sú akékoľvek činnosti vytvorené a poskytované ľuďmi. Najrýchlejšie sa rozvíjajúcou časťou sektora služieb sú finančné služby, ktoré sú zastúpené v rozvinutých trhových ekonomikách približne 60 % na tvorbe hrubého domáceho produktu.

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt financialNa finančnom trhu sa stretáva ponuka a dopyt po finančných službách. Na strane dopytu vystupuje ten, kto má záujem o určitý finančný produkt. Na strane ponuky zase stoja tie subjekty národného hospodárstva, ktoré poskytujú finančné produkty. Finančný poskytovatelia sa však delia na dve skupiny, ktoré sú vzájomne odlišné. Jedná sa buď o taký hospodársky subjekt, ktorý finančný produkt ponúka alebo subjekt, ktorý sa len zaoberá finančným poradenstvom alebo sprostredkovaním. Finančným poradenstvom a sprostredkovaním sa zaoberá aj spoločnosť Winners group. Hlavná náplň činnosti spoločnosti winners group spočíva v tom, že klientom podáva pomocnú ruku vo finančných situáciách, s ktorými si sami nevedia pomôcť. Hlavným cieľom Winners group je poskytnúť klientom rozličné finančné služby, ktoré nájde pod jednou strechou. Táto spoločnosť sa svojim klientom snaží pomôcť vo zvyšovaní ich ekonomickej úrovne pomocou šetrenia času a starostí. Hlavná činnosť finančného poradcu a sprostredkovateľa spočíva v analýze finančnej situácie klienta a v snahe odporučiť mu vhodný finančný produkt na vyriešenie jeho problému. Prvým krokom býva väčšinou stretnutie finančné poradcu s klientom, na ktorom sa poradca snaží zistiť, aké potreby a očakávania má klient od poskytnutej finančnej služby. Na základe výsledkov tejto činnosti vykoná podrobný prieskum trhu finančných produktov a klientovi odporučí ten, ktorý sa mu zdá preňho najvýhodnejší. Ak sa klient rozhodne službu tejto finančnej inštitúcie využiť, finančný sprostredkovateľ ho sprevádza počas celého procesu. Zabezpečuje nielen celkovú komunikáciu s finančnou inštitúciou, ale zhromažďuje aj všetky potrebné dokumenty a zastupuje záujmy klienta. Keď má zmluvu s finančnou inštitúciou v rukách, klientovi podrobne vysvetľuje fungovanie jej podmienok a princípy, na základe ktorých bude vzťah klienta s finančnou inštitúciu fungovať. Ak si klient aj naďalej myslí, že tento produkt bude preňho prospešný, svojim podpisom uzatvorí zmluvu. Klient teda nemusí vykonávať takmer nič, všetky úkony zaňho vybaví finančný sprostredkovateľ. Jedinou činnosťou, na ktorú si musí rezervovať čas je stretnutie s finančným sprostredkovateľom, na ktorom mu objasní svoje požiadavky a čas, ktorý venuje výsledkom činnosti finančného sprostredkovateľa. Aj keď si to mnohí z nás neuvedomujú, využívanie služieb sprostredkovateľov a poradcov je pre bežného obyvateľa prospešnou činnosťou, nakoľko okrem šetrenia času sa môžeme vyvarovať aj viacerým nesprávnym rozhodnutiam.

 

Finančné služby

Národné ekonomiky sveta sa skladajú z viacerých sektorov, ktoré majú podstatný vplyv na ich výkonnosť a konkurencieschopnosť. V poslednom čase začína byť najrýchlejšie sa rozvíjajúcim sektorom terciárny sektor, inak nazývaný aj sektor služieb. O tom, že služby sú dôležitým prispievateľom na tvorbe hrubého domáceho produktu jednotlivých ekonomík svedčí aj fakt, že vo vyspelých trhových ekonomikách je ich podiel na celkovom HDP približne 60 %. Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt financial servicesDo sektoru služieb spadá viacero podkategórii, najsilnejšiu kategóriu tvoria finančné služby. Vďaka existencii finančných služieb sa vytvoril finančný trh, na ktorom sa stretáva ponuka a dopyt po týchto službách. V podobe ponuky vystupujú tie finančné subjekty, ktoré sa zaoberajú poradenstvom alebo sprostredkovaním finančných služieb. Tieto subjekty môžu svoje služby poskytovať buď priamo svojim klientom, alebo prostrednícvom partnerskej spoločnosti. Spoločnosť winners group je finančná inštitúcia, ktorej hlavná podnikateľská činnosť spočíva v poradenstve a sprostredkovaní akéhokoľvek finančného produktu svojim klientom. Winners group spolupracuje a má vytvorenú hustú partnerskú sieť s viacerými finančnými poskytovateľmi, preto sú jej služby nezávislé, nestranné a klientovi šité priamo na mieru v závislosti od jeho požiadavky. Na druhej strane finančného trhu stojí dopyt po finančných produktoch. Hlavné subjekty využívajúce tieto produkty sú bežní obyvatelia, prípadne obchodné spoločnosti. Z toho dôvodu sa viaceré spoločnosti snažia vo svojej ponuke ponúkať služby vyhovujúce obom spomenutým kategóriám. Na finančnom sa teda stretávajú subjekty, ktoré potrebujú získať finančné prostriedky alebo ich majú nadbytok a chcú ich zhodnotiť.

Finančný sektor zahŕňa najmä oblasť bankovníctva, poisťovníctva, činnosť leasingových spoločností a činnosť finančných fondov. Produkty finančného trhu je možno rozdeliť do týchto kategórii:

        Poistné produkty – klienti ich využívajú za cieľom ochrany. Na dnešnom finančnom trhu už nájdeme rozličné poistné produkty, vďaka ktorým sa dá zabezpečiť už takmer čokoľvek. Najčastejšie bývajú poistené hnuteľné a nehnuteľné majetky, motorové vozidlá, osoby (právnické aj fyzické), prípadne rozličné udalosti, ktoré by mohli v budúcnosti nastať. Takýto finančný nástroj sprostredkúva aj spoločnosť Winners group.

          Bankové produkty – vystupujú vo forme vkladov (do bankových subjektov) alebo pôžičiek (od bankových subjektov). Za túto činnosť je buď získaný alebo platený úrok, ktorý nadhodnocuje sumu, s ktorou sa prvotne obchodovalo. Na finančnom trhu je možné získať úver na akúkoľvek činnosť.

       Leasingové produkty – využívajú sa za cieľom zaobstarania motorových vozidiel, prípadne výrobných technológii či podnikových priestorov. Medzi subjektmi sa uzatvára leasingová zmluva, ktorá upravuje fungovanie vzájomných vzťahov a jej výsledkom je po splatení leasingových poplatkov odpredaj tohto zariadenia budúcemu majiteľovi.

Aj keď nie je jednoduché zorientovať sa v tom, čo finančný trh v súčasnosti ponúka, klient má stále na výber osloviť so žiadosťou o pomoc poradenskú alebo sprostredkovateľskú spoločnosť. Jednou takou je aj spoločnosť Winners group.

 
Sidebar