Bakalárska práca a jej body

Bakalárska práca ako ukončenie prvého stupňa štúdia

Bakalárska práca predstavuje vstupnú bránu do sveta bakalárov. Bez nej nie je možné získať titul prvého stupňa vysokej školy – bc. alebo bakalár. Bakalárska práca má zvyčajne štandardizovanú formu, pričom sa skladá z teoretickej časti, cieľa práce, metód a metodiky práce, výsledkov práce a z diskusie. Anotácia bakalárskej práce je samostatnou kategóriou. Niekedy ju vypracováva školiteľ, inokedy študent. V anotácii sa uvádza spravidla téma, ktorou sa zaoberá bakalárska práca. V tejto časti sa neuvádza literatúra, nakoľko by autor mal vychádzať zo svojich terajších poznatkov problematiky.

Anotácia bakalárskej práce

Bakalárska práca a jej časti
Editácie bakalárskej práce

V anotácii sa môže uviesť, na čo sa autor bude zameriavať v teoretickej časti, v praktickej časti a môže definovať základné aplikované metódy a odporúčania do praxe.

Teoretická časť bakalárskej práce

V teórií musí bakalárska práca spravidla obsahovať aspoň 15 knižných zdrojov domácich a zahraničných autorov. Je potrebné na začiatku kapitoly uviesť čitateľa do deja, a teda definovať pojmy riešenej problematiky. V teoretickej časti sa študent musí sústrediť na to, aby vytvoril dostatočnú informačnú základňu, z ktorej bude vychádzať pri spracovávaní praktickej časti bakalárskej práce. Teória bakalárskej práce nesmie obsahovať neoverené a nedôveryhodné internetové zdroje, ako je wikipedia.sk, referaty.sk a pod.

Cieľ bakalárskej práce

Každá bakalárska práca musí mať jasne definovaný cieľ. Hlavný cieľ bakalárskej práce sa vždy uvádza v Úvode, pričom štandardne má svoju vlastnú kapitolu č. 2. Tu sa študenti zamerajú a vysvetlenie hlavného cieľa bakalárskej práce a vedľajších cieľov.

Metódy a metodika bakalárskej práce

Zvyčajne sa v tretej kapitole študenti majú zamerať na vysvetlenie, ktoré metódy bakalárskej práce aplikovali pri jej vypracovávaní. Najčastejšie sa v bakalárskych prácach využívajú metódy ako: literárna metóda, analytická metóda, metóda syntézy, metóda komparácia, dotazníková metóda, metóda osobného rozhovoru atď.

Praktická časť bakalárskej práce

Bakalárska práca má takmer vždy praktickú časť (asi v 95% prípadov). To či študent bude mať prácu spracovanú len v teoretickej rovine alebo aj v praktickej, zväčša určuje školiteľ alebo smernice školy. V praktickej časti sa bakalárske práce venujú analýze nejakého javu alebo objektu, napr. hotela, podniku, výskytu HPV na Slovensku, zodpovednosti za škodu podľa dostupnej jurisdikcie a pod.

Záver bakalárskej práce

Záver bakalárskej práce predstavuje zhrnutie jednotlivých najdôležitejších informácií. Vysvetľujeme najdôležitejšie fakty z teoretickej a praktickej časti. Je vhodné spomenúť tiež či bol splnený definovaný cieľ a akým spôsobom. V prípade, že sa cieľ bakalárskej práce nesplnil, je potrene taktiež zdôvodniť, prečo sa nepodarilo tento cieľ naplniť, čo bolo prekážkou, kde došlo k odchýlke a pod.