Finančné služby

Národné ekonomiky sveta sa skladajú z viacerých sektorov, ktoré majú podstatný vplyv na ich výkonnosť a konkurencieschopnosť. V poslednom čase začína byť najrýchlejšie sa rozvíjajúcim sektorom terciárny sektor, inak nazývaný aj sektor služieb. O tom, že služby sú dôležitým prispievateľom na tvorbe hrubého domáceho produktu jednotlivých ekonomík svedčí aj fakt, že vo vyspelých trhových ekonomikách je ich podiel na celkovom HDP približne 60 %. Do sektoru služieb spadá viacero podkategórii, najsilnejšiu kategóriu tvoria finančné služby. Vďaka existencii finančných služieb sa vytvoril finančný trh, na ktorom sa stretáva ponuka a dopyt po týchto službách. V podobe ponuky vystupujú tie finančné subjekty, ktoré sa zaoberajú poradenstvom alebo sprostredkovaním finančných služieb. Tieto subjekty môžu svoje služby poskytovať buď priamo svojim klientom, alebo prostrednícvom partnerskej spoločnosti. Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt financial servicesSpoločnosť winners group je finančná inštitúcia, ktorej hlavná podnikateľská činnosť spočíva v poradenstve a sprostredkovaní akéhokoľvek finančného produktu svojim klientom. Winners group spolupracuje a má vytvorenú hustú partnerskú sieť s viacerými finančnými poskytovateľmi, preto sú jej služby nezávislé, nestranné a klientovi šité priamo na mieru v závislosti od jeho požiadavky. Na druhej strane finančného trhu stojí dopyt po finančných produktoch. Hlavné subjekty využívajúce tieto produkty sú bežní obyvatelia, prípadne obchodné spoločnosti. Z toho dôvodu sa viaceré spoločnosti snažia vo svojej ponuke ponúkať služby vyhovujúce obom spomenutým kategóriám. Na finančnom sa teda stretávajú subjekty, ktoré potrebujú získať finančné prostriedky alebo ich majú nadbytok a chcú ich zhodnotiť.

Finančný sektor zahŕňa najmä oblasť bankovníctva, poisťovníctva, činnosť leasingových spoločností a činnosť finančných fondov. Produkty finančného trhu je možno rozdeliť do týchto kategórii:

        Poistné produkty – klienti ich využívajú za cieľom ochrany. Na dnešnom finančnom trhu už nájdeme rozličné poistné produkty, vďaka ktorým sa dá zabezpečiť už takmer čokoľvek. Najčastejšie bývajú poistené hnuteľné a nehnuteľné majetky, motorové vozidlá, osoby (právnické aj fyzické), prípadne rozličné udalosti, ktoré by mohli v budúcnosti nastať. Takýto finančný nástroj sprostredkúva aj spoločnosť Winners group.

          Bankové produkty – vystupujú vo forme vkladov (do bankových subjektov) alebo pôžičiek (od bankových subjektov). Za túto činnosť je buď získaný alebo platený úrok, ktorý nadhodnocuje sumu, s ktorou sa prvotne obchodovalo. Na finančnom trhu je možné získať úver na akúkoľvek činnosť.

       Leasingové produkty – využívajú sa za cieľom zaobstarania motorových vozidiel, prípadne výrobných technológii či podnikových priestorov. Medzi subjektmi sa uzatvára leasingová zmluva, ktorá upravuje fungovanie vzájomných vzťahov a jej výsledkom je po splatení leasingových poplatkov odpredaj tohto zariadenia budúcemu majiteľovi.

Aj keď nie je jednoduché zorientovať sa v tom, čo finančný trh v súčasnosti ponúka, klient má stále na výber osloviť so žiadosťou o pomoc poradenskú alebo sprostredkovateľskú spoločnosť. Jednou takou je aj spoločnosť Winners group.