Finančný trh a Winners Group

Finančný trh predstavuje miesto, kde sa stretáva tak, ako na každom inom trhu, ponuka a dopyt, v tomto prípade ponuka a dopyt po finančných službách. Finančný trh je dôležitou súčasťou každej národnej ekonomiky, ktorá pomáha udržiavať v krajine rovnováhu. Tento trh patrí do terciárneho sektoru, inak nazývaného aj sektor služieb, ktorý v posledných rokoch zaznamenáva značný rozmach. Na finančnom trhu vystupujú nasledovné subjekty: Dopyt – na strane dopytu stoja tí, ktorí majú záujem o určitý finančný produkt. Patria sem fyzické, ale aj právnické osoby, ktoré finančné produkty využívajú z viacerých dôvodov. Ako príklad možno uviesť potrebu dočasne získať voľne finančné prostriedky a preklenúť tak rozdiel medzi aktívami a pasívami alebo poistenie hnuteľného či nehnuteľného majetku. Ponuka – na strane ponuky stoja tí, ktorí finančné produkty svojim klientom ponúkajú. Môže sa jednať o špecializované inštitúcie (napríklad banky, poisťovne) alebo o inštitúcie, ktoré sa zameriavajú na poskytnutie komplexných finančných produktov (napríklad ak banky ponúkajú aj poistenie).

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt financieOstatní účastníci finančného trhu – do tejto skupiny možno zaradiť finančných poradcov a sprostredkovateľov. Tieto subjekty predstavujú špecialistov na sprostredkovanie finančných produktov. V ich ponuke nenájdeme konkrétne finančné produkty, ich hlavná činnosť spočíva len v sprostredkovaní alebo finančnom poradenstve. Do tejto skupiny patrí aj spoločnosť Winners Group. V zamestnaneckej štruktúre spoločnosti winners group nájdeme aj finančných poradcov, aj sprostredkovateľov.

Finančný trh spĺňa viaceré významné funkcie. Medzi jeho najzákladnejšie patria napríklad:

          akumulačná funkcia: na finančnom trhu sa akumulujú všetky prebytočné finančné zdroje,

     alokačná funkcia: vďaka finančnému trhu sa finančné prostriedky alokujú tam, kde sú momentálne potrebné,

         platobná funkcia: finančný trh zabezpečuje realizáciu platieb za tovary alebo služby,

      cenotvorná funkcia: vďaka prítomnosti finančnej ponuky a dopytu po finančných nástrojoch je vďaka finančnému trhu zabezpečená objektívna tvorba cien,

         selekčná funkcia: finančný trh pomáha prežiť tým podnikom, ktoré sú konkurencieschopné a odstraňuje z trhu tie, ktoré sú neperspektívne,

Finančný trh je možné rozdeliť z viacerých hľadísk. Najdôležitejšími faktormi, ktoré členia finančný trh na viaceré časti, je časové hľadisko a hľadisko použitia finančných prostriedkov. Finančný trh sa delí na nasledovné časti:

         peňažný trh – na túto časť trhu vstupujú tí, ktorí nemajú dostatok voľných finančných prostriedkov a potrebujú ich momentálne získať,

     kapitálový trh – je zameraný na financovanie investícii dlhodobého charakteru od podnikateľských subjektov, domácností a vlád,

              úverový trh – zameriava sa na poskytovanie úverov jednotlivými bankami,

        poistný trh – predstavuje trh poistenia a zaistenia. Stretáva sa tu ponuka a dopyt po poistnej ochrane, ktorej cenou je poistné. Má dve základné črty – návratnosť finančných prostriedkov a neekvivalentnosť.