Finančné inštitúcie- poistenie

Poistenie možno všeobecne charakterizovať ako vzťah, ktorý sa vytvorí medzi finančnou inštitúciou a záujemcom o poistenie. Finančné inštitúcie predstavuje špecializované spoločnosti, ktorých hlavnou činnosťou je ponúkanie poistnej ochrany. Jedná sa najčastejšie o poisťovne. Záujemcom o poistenie sú fyzické a právnické osoby, ktoré majú záujem o poistenie. Vzájomný vzťah medzi poistníkom a poisteným je upravený poistnou zmluvou. Poistenie je vlastne systém, v ktorom sa straty viacerých poistených rozložia na všetkých poistených bez toho, aby vôbec nastala poistná udalosť. Poistnú udalosť možno charakterizovať ako stav (vznik nepriaznivej situácie), na ktorú poistník a poisteným uzatvorili poistnú zmluvu. Pri tomto stave sa musí poistník podieľať na zdieľaní škody, ktorá poistenému nastala. Poistenie je vlastne určitý typ obchodu, ktorý je postavený na dôvere klienta.

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt finance servicesV súčasnosti na poistnom trhu existujú viaceré druhy poistenia. Podľa obsahu ho možno rozdeliť nasledovne:

životné poistenie: predstavuje typ poistenia, pri ktorom dochádza k poisteniu smrti, ale týka sa napríklad aj detí – patrí sem poistenie štartu do života, poistenie vena a podobne. Existuje možnosť pripoistenia k životnému poisteniu. Do tejto kategórie spadá úrazové poistenie, pripoistenie invalidity a kritických chorôb a podobne.

neživotné poistenie: predstavuje ten typ poistenia, pri ktorom sa poisťuje majetok, veci, vlastné záujmy, zodpovednosť za škodu, liečebné náklady v zahraničí a poistenie osôb. Medzi najpoužívanejšie formy poistenia, ktoré spadajú do tejto kategórie predstavuje úrazové poistenie, nemocenské a zdravotné poistenie, cestovné poistenie, poistenie cestných motorových vozidiel a podobne.

Na poistnom trhu sa používajú viaceré pojmy. Medzi najzákladnejšie patria:

Poistná udalosť – udalosť, ktorá nastane a na základe ktorej má poistený právo na výplatu finančných prostriedkov. Je však dôležité, aby poistený preukázal vznik tejto škody a jej rozsah.

Škodová udalosť – vzniká v momente vzniku škody. Má náhodný charakter, čo znamená, že o jej vzniku nikto vopred nevie.

Poistné riziko – predstavuje situáciu, pri ktorej vzniká nebezpečenstvo, ktoré môžu viesť ku vzniku poistnej udalosti. Pri poistení majetku sa môže jednať napríklad o požiar, blesk a podobne.

Súvisiaci obrázokAk sa rozhodujeme medzi uzatvorením dlhodobého poistenia, mali by sme sa obrátiť na služby finančných poradcov a sprostredkovateľov. Dlhodobé poistenie je finančne nákladnejšia záležitosť a v ponukách jednotlivých poisťovní sa človek len tak ľahko nevyzná. Finanční poradcovia a sprostredkovatelia predstavujú osoby, ktoré neustále sledujú to, čo sa na poistnom trhu deje. Na základe požiadaviek svojho klienta mu dokážu odporučiť vhodný typ poistenia. Spoločnosť winners group má tiež svojich špecialistov na poistenie. Patria medzi nich nielen finanční poradcovia spoločnosti Winners Group, ale aj finanční sprostredkovatelia. Okrem poistenia sa spoločnosť Winners Group zaoberá aj poradenstvom a sprostredkovaním leasingu, hypoték a realít.