Subjekty na finančnom trhu

Finančné služby v rámci ekonomiky a jej jednotlivých sektorov možno zaradiť do sektoru služieb (inak nazývaný aj terciárny sektor). Z hľadiska dlhodobého vývoja národných hospodárstiev a súčasným trendom, ktoré vo svetovom hospodárstve prebiehajú, sa finančné služby považujú za najdôležitejšiu časť každej rozvinutej trhovej ekonomiky. Finančné služby v sebe zahŕňajú všetky služby jednotlivých hospodárskych subjektov, ktoré sú spojené s financiami. Hlavným koordinátorom v oblasti poskytovania a prijímania finančných služieb sa stal finančný trh, ktorý ovplyvňuje ponuku a dopyt po takýchto službách. Na finančnom trhu sa na základe ponuky a dopytu stretáva viacero typov subjektov. Možno ich rozdeliť nasledovne:

–   Dopyt po finančných službách: v tejto kategórii vystupujú subjekty, ktoré majú záujem o finančné služby. Najčastejšie sa jedná o domácnosti, fyzické alebo právnické osoby, ktoré sú vďaka ich nepriaznivej situácii nútené využiť určitý finančný produkt (najčastejšie vo forme úveru). Jedná sa však aj o také prípady, kedy majú tieto subjekty záujem o určitý druh poistenia, nákup realít či využitie leasingových služieb. V konečnom dôsledku sa teda po finančných službách nemusia dopytovať len také subjekty, ktoré trpia akútnym nedostatkom financií, ale aj také, ktoré majú prebytok a plánujú svoje financie zhodnotiť.

–   Ponuka finančných služieb: patria sem rozličné banky, poisťovne či leasingové spoločnosti. Na finančnom trhu takéto subjekty predstavujú špecializované inštitúcie, ktoré finančné služby priamo vytvárajú a poskytujú. V minulosti prevládala špecializácia na jeden druh finančných subjektov, dnes sa takéto inštitúcie okrem základnej činnosti orientujú aj na iné (napr. bankové subjekty začínajú do svojej ponuky zahŕňať aj poisťovacie produkty).

–  Špeciálne subjekty finančného trhu: Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt finance pngpatria sem finanční sprostredkovatelia, poradcovia a agenti. Takéto subjekty predstavujú určitý medzičlánok medzi finančnou inštitúciou a konečným zákazníkom. Hlavnou náplňou činnosti finančného sprostredkovateľa je na základe potrieb jeho klienta sprostredkovať určitý finančný produkt. Finanční poradcovia sú zase špecialisti vo finančnej problematike a dokážu poskytnúť riešenie na akýkoľvek finančný problém. Takýmto subjektom na finančnom trhu je aj spoločnosť Winners Group. Winners Group poskytuje jednak služby finančného sprostredkovateľa, ale aj poradcu. Zamestnanci spoločnosti winners group dokážu svojim klientom poskytnúť pomoc v štyroch základných oblastiach – poisťovacia, realitná, hypotekárna a leasingová činnosť.

Finančný sektor prepája všetky sektory národného hospodárstva a nestabilita na finančnom trhu sa negatívne odrazí aj na vývoji v celej ekonomike. Finančné služby sú využívané subjektmi zo všetkých typov národného hospodárstva. Výsledkom dlhodobého nepriaznivého vývoja vo finančnom sektore je vznik finančných kríz. Hlavným cieľom každej ekonomiky je to, aby sa zabránilo vzniku takémuto negatívnemu javu, preto je oblasť finančných služieb prísne regulovaná štátom.